Поддържане и обслужване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

Техническо обслужване - поддържане и сервиз на ВСОДТ

Фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на ВСОДТ.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД притежава свидетелство N 199/14.06.2012 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на системи за управление на дим и топлина на територията на Р. България.

Контрол и поддръжанена вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина /ВСОДТ/

За създаване на перфектна организация по обслужването на инсталацията е необходимо ползвателя/собственика да определи и "Отговорното лице" за ВСОДТ

– това може да е "Отговорника по пожарна безопасност /ПБ/" за сградата или друго лице от сградата с подходящи за целта умения.

І. За системи с естествено отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с димни люкове /димоотвеждащи прозорци/ и приточни отвори за свеж въздух:

Мероприятия, които "Отговорното лице" трябва да извършва всеки работен ден:

Трябва да се уверява в това, че:

1) па­не­лът на ус­трой­с­тво­то за уп­рав­ле­ние и ин­ди­ка­ция /това е централата на ВСОДТ/ ин­ди­ци­ра нормал­на ра­бо­та.

2) ръчните бутони за иницииране на пожар не са затрупани и достъпът до тях е свободен.

3) не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/ - ако има.

Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:

1) да проверява акумулаторните батерии на централата на ВСОДТ

2) да проверява функциите на централата – устройството за управление и индикация

3) да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства отварянето на димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ и приточните отвори

4) ако ВСОДТ функционира със собствени датчици, то да задейства всеки един ръчен и автоматичен

5) да засече дали димните люкове /димоотвеждащите прозорци/ ще се отворят за не повече от 60 секунди

6) внимателно да обходи всеки димен люк /димоотвеждащ прозорец/ и приточен отвор и да се увери, че не е възпрепятствано отварянето им чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях

7) да провери работят ли сирените за известяване на сработването

8) да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.

ІІ. За системи с принудително отвеждане на дим и топлина – т.е. такива с механични вентилатори за засмукване на дим и топлина и за приток на свеж въздух.

Мероприятия, които "Компетентното лице" трябва да извършва един път в годината:

1)да проверява работата на вентилаторите в нормален режим

2)да проверява работата на вентилаторите в режим от втория източник на ел.захранване

3)да инициира подаване на сигнал за пожар и задейства засмукващите и приточните вентилатори

4)да провери цялостта на въздуховодите и дали не е нарушена огнеустойчивостта им

5)да засече дали за не повече от 60 секунди вентилаторите ще достигнат проектното си ниво на производителност

6)внимателно да обходи всеки отвор на смукателния и приточния въздуховод и да се увери, че не е възпрепятствано засмукването или притока през тях чрез затрупване или складиране на стоки в близост до тях

7)да провери работят ли сирените за известяване на сработването

8)да провери дали не е нарушена непроницаемостта и огнеустойчивостта на пасивните димни бариери /таванни екрани/, начинът на спускане на активните димни бариери и възможността им за спускане до нивото на проектната височина на незадимяемата зона.

Всеки забелязан дефект от "Отговорното лице" трябва да се запише в "Дневника" на системата и колкото е възможно по-скоро да се уведоми "Компетентното лице", за да бъ­дат предпри­е­ти дей­с­твия за от­с­тра­няване.

След всеки осъществен контрол (годишен, извънреден) "Компетентното лице" съставя "Протокол", в който се описват всички извършени мероприятия. 

Протоколът се съхранява от "Отговорното лице".

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, екипи за технически монтаж и профилактика, преминали специализирани курсове за проектиране, инсталиране и подръжка на системи за техническа охрана.