Техническо обслужване и сервиз на пожарогасители

 Техническо обслужване - проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители

 brandschutzФирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД извършва проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители и разполага със собствени сервизни бази, оборудвани с най-модерната технология машини за обслужване на всички видове носими и возими пожарогасители на световноизвестният немски производител "Brandschutz Technik Muller".

 

 

Наличната техника за проверка, ремонт и зареждане на пожарогасители е следната:  

- стендове за отваряне и затваряне на пожарогасители;
- стендове за дозиране на пожарогасителния прах при пълнене на пожарогасителите;
- стендове за пълнене на патрони с СО 2 (бутилки СО 2);
- стендове за зареждане с транспортиращ газ на прахови пожарогасители, намиращи се под постоянно налягане;
- стенд за хидравлични изпитания на съоръжения под налягане;
- комплект инструментариум за всички видове пожарогасители;
- мобилен сервиз за проверка, ремонт и зареждане на всички видове пожарогасители.

mobile  servize

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал. Дейностите се ръководят от инженер със специалност “Противопожарна техника и безопасност”. Капацитетът за зареждане и ремонт е напълно достатъчен, за да може фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД да изпълни в срок и качествено заявките на своите клиенти в цялата страна.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД притежава свидетелство N 199/14.06.2012 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители на територията на Р. България.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД прилага изискванията на БДС EN 3:2000, БДС ISO 11602-2:2003 "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване", като декларира спазване изискванията за качество, сроковете за изпълнение и дадените гаранции. Пожарогасителите, преминали техническо обслужване се маркират със контролен талон на фирма  “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД, всеки контролен талон има уникален номер, който съдържа цялата история на сервизни дейности на пожарогасителя съхранени в собствена сервизна база /вид на извършваната дейност, сменени части, гасителен агент, гаранционни срокове на пожарогасителя и т.н./

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД дава едногодишна гаранция за извършената проверка, ремонт и зареждане.

При сключване на договор фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД приема с предимство заявените за презареждане пожарогасители, при приемане на партидата пожарогасители доставя оборотни на обекта за времето на техническо обслужване, извършва безплатно теоретично и практично обучение на служителите в обекта за работа с носими и возими пожарогасители.

Транспортните разходи са за сметка на фирмата в рамките на Софийска област и София град.

fire-extinguisher