Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи

Техническо обслужване - поддържане и профилактика на пожароизвстителни системи

Редовната профилактика подсигурява пожароизвестителната система срещу малфункции, което допълнително повишава пожарната безопасност във Вашия обект. ТИМЕКС ГРУП извършва планова профилактика на изградените системи за пожароизвестяване, като издава задължителните по закон протоколи, които удостоверяват, че пожароизвестителната система на Вашия обект е в изправност и гарантира безопасността на хората и съоръженията.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД притежава свидетелство N 199/14.06.2012 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на пожароизвестителни системи на територията на Р. България.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД прилага изискванията на CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане“. НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ. BS 5839-1:2013 - Fire detection and fire alarm systems for buildings Code of practice for design, installation, commissioning and maintenance of systems in non-domestic premises. NFPA 72 National Fire Alarm Code - Chapter 10 Inspection, Testing, and Maintenance.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ПОДРЪЖКА И ПРОФИЛАКТИКА НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ

 1. Проверка и провеждане на инструктаж на персонала за работа с пожароизвестителната система.
 2. Извършва се проверка на дневника на системата за нанесени записи от дежурния персонал в обекта за регистрирани събития на системата между две проверки.
 3. Сравняване на данните от дневника и регистрираните събития в архива на централата, установяване на причината на всички събития от архива /паметта за събития/ на централата.
 4. Качване на информацията от архива на централата на нашe устройство Notebook, създаване на резервно копие на всички настройки и конфигурация на системата /site data/, софтуер за upload/download, синхронизация.
 5. Извършване на замервания на всички параметри /контролни напрежения – захранващ блок, резервно захранване /акумулатори/, контури, сигнални и управляващи контури/. – записване на данните в протокола.
 6. Профилактична проверка и контролно задействане на датчиците в системата съгласно разработен график – извършва се с помощта на цифров тест детектор – Solo detectortesters Testifire 2000 series – multi-stimulus detector tester.
 7. Тестване на димо-оптични датчици – режим „smoke”
 8. Тестване на термични датчици серия – режим „heat”
 9. Профилактика (почистване на оптичната камера за димо-оптичните датчици) - режим – „clean”
 10. Контролно задействане на ръчни пожароизвестители.
 11. Отразяване на всички данни от проверката в месечния протокол.

 

MAINTENANCE page2 image4 tester testifire

 

 

 

 

 

 

 

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, екипи за технически монтаж и профилактика, преминали специализирани курсове за проектиране, инсталиране и подръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.

Фирма „ТИМЕКС ГРУП“ ЕООД притежава лицензирани софтуерни продукти за конфигуриране, мониторинг и тествне на пожароизвестителни централи за голяма част от водещите производители.

apollo aritech bosch esser
hekatron hochiki joa kentec
kidde advanced nsc schrack
sd3 siemens tyco utc