Проектиране на публично - оповестителни системи

Проектиране съгласно БДС EN 54-24:2008, БДС EN 54-16:2008, БДС EN 54-4:2000/A2:2006,

БДС EN 60849:2000 - Звукови системи за извънредни ситуации IEC 60849

Изисквания и насоки за проектирането, съобразно стандарти БДС EN60849 и БДС EN54

Системите за гласово оповестяване (СГО), наричани още публично-оповестителни системи (ПОС), са задължителна част от всяка система за сигурност в търговските, административни и обществени сгради. Използват се в комбинация със системи и оборудване за пожароизвестяване като сирени, светлинни индикатори, ръчни и автоматични пожароизвестители и други. Задачата им е своевременно да информират присъстващите във всички зони на обекта за възникнала аварийна ситуация и да указват начините за безпрепятствената им евакуация от сградата. Сред останалите им възможности е реализацията на насочени повиквания или оперативни съобщения, както и създаване на специфична атмосфера чрез фоново озвучаване на помещенията.
Най-общо казано, системите за гласово оповестяване се състоят от централен модул и високоговорители. Централният модул разполага с вградени усилватели, специализиран контролер и зонален маршрутизатор. Обикновено се монтира в кутии (ракове) в съответствие с различни инсталационни изисквания. Съвременните модели разполагат със светодиоди върху предния панел, които информират оператора за текущия режим на работа на системата и нейното състояние. Специализираният контролер е друг ключов елемент в системата. Отличава се с богата функционалност, включително пълен системен контрол, мониторинг и контрол на линейния импенданс на тонколоните, авариен микрофон на лицевия панел и мениджър на съобщенията. Маршрутизаторът е устройство, което добавя необходимия брой зони и входно-изходни контакти към гласовата алармена система.
Повечето от предлаганите на пазара високоговорители са разработени за лесен монтаж в тавани, стени и мебели. Предлагат висококачествено възпроизвеждане на глас и музика, както и лесна настройка на изходната мощност.

СГО са задължителни за сгради с повече от 100 обитатели

Съгласно действащата у нас нормативна рамка, монтирането на системи за гласово оповестяване е задължително в сгради с повече от 100 обитатели. Изискванията към проектирането и монтажа на системите са посочени в Наредба №I3 – 1979 от 29.10.2009 г. „Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар”, стандарта БДС EN60849 - Звукови системи за аварийни ситуации и БДС EN54 - Пожароизвестителни системи (част 4 Токозахранване на системи за гласово оповестяване; част 16 Апаратура за управление и индикация на системи за гласово оповестяване; част 24 Високоговорители за системи за гласово оповестяване).
Стандартът БДС EN60849 определя изискванията към основните функции на системите за гласово оповестяване. В него се посочва, че звуковите системи за извънредни ситуации трябва да позволяват излъчването на разбираема информация за мерките, които трябва да се предприемат за опазване на човешки живот в една или повече предварително определени зони. При възникване на извънредна ситуация, системата трябва незабавно да изключва всички функции, които не са свързани с нейните извънредни такива. Също така, системата трябва да функционира непрекъснато, освен в случаите на повреда, причинена от извъредна ситуация и да има предвиден резервен източник на електрозахранване. Повредата на един усилвател или линия с високоговорители не трябва да води до пълна загуба на покритие в обслужваната зона.
Освен това, е нужно да се предвиди възможност за ръчно управление с приоритет над автоматично програмираните функции. Ръчното управление трябва да осигурява: пускане и спиране на предварително записани алармени съобщения; избиране на подходящо предварително записано съобщение; включване и изключване на избрани зони с високоговорители; излъчване чрез микрофон на съобщения в реално време. Микрофонът за излъчване на извънредни съобщения трябва да бъде с най-висок приоритет в системата.

Автоматизация и резервно захранване на системата

Съгласно чл. 5.2 от БДС EN60849, системата за гласово оповестяване е необходимо да притежава възможност за автоматично сигнализиране на състоянието си, в това число: работоспособност на системата; наличие на електрозахранване; всички неизправности в системата; състояние на зоните за предаване на съобщения. СГО също така трябва да може автоматично да следи за неизправности и в централната апаратура на системата, трябва да има ясна сигнализация за късо съединение, прекъсване или повреда на основното или резервното електрозахранване; неизправност на микрофона, липса на усилвател или друг критичен модул; неизправност на резервен усилвател; неизправност в линия с високоговорители - прекъсване, или късо съединение. Системата трябва да има резервен източник на електрозахранване, който да позволява работа не по-малко от 30 минути при отказ на основното захранване.

Изисквания към апаратурата за СГО

Изискванията към апаратурата, предназначена за пожароизвестителни системи и за системи за гласово оповестяване, са дефинирани в БДС EN54 (част 4, 16 и 24). Сред тях е изискването за основен и резервен токозахранващ източник на системата, който трябва да замести за определено време основния при възникване на повреда. Това изискване автоматично задължава системите да използват акумулаторна батерия за резервен източник, вместо UPS.
Апаратурата, използвана за системи за гласово оповестяване, задължително трябва да притежава сертификат за съответствие с EN54, издаден от оторизирана лаборатория.
Като важно условие специалистите посочват СГО да се инсталира по отделни, независими линии от останалите системи в сградата.
Сред изискванията към системите за гласово оповестяване е притежаването на възможности за автоматично излъчване на предварително записани гласови съобщения, интегриране с други системи за сигурност, самодиагностика и сигнализация за повреди, резервно захранване, резервни усилватели за мощност, пълен самоконтрол на системата и др.

Зониране на обектите

Основен момент при проектирането на СГО е обособяването на достатъчен брой отделни зони за индивидуални съобщения в зависимост от вида на обекта. Зонирането се извършва основно по функционален признак (отделни етажи, зали, група от служебни помещения, паркинги и др). Така например, при проектирането на СГО в хотел е препоръчително всеки етаж да се обособи като самостоятелна зона; в големите търговски центрове – би трябвало всеки пасаж да бъде отделна зона и т. н. Пътищата за евакуация от сградата също би трябвало да са снабдени с високоговорители като част от системата за оповестяване. Според мнението на специалистите, колкото повече зони има в обекта, толкова по-високо ниво на сигурност предлага системата.
След определянето на зоните се извършва електроакустична калкулация за постигане на оптимално равномерно озвучаване в избраните помещения. Преценява се нивото на шум в помещенията, определя се необходимото звуково налягане и се преценяват броят на високоговорителите и удачните места за монтирането им. Обикновено за пасажи, магазини, търговски зали, офиси, складове, производствени помещения и учебни стаи се препоръчва монтаж на високоговорителите на тавана на помещенията, докато в коридори, офиси, паркинги и технически помещения, специалистите смятат за по-удачен вариант монтажа на стена.
В целия обхват на покритие на системата нивото на звуковото налягане трябва да бъде: Абсолютен минимум: 65 dBA; Абсолютен минимум в зоната със спящи хора: 75 dBA; Звуково налягане над нивото на околния шум при паника: +6 до 20 dBA; Максимално звуково налягане: 120 dBA.

Изисквания към изходните линии и кабелите

За да не се прекъсва работата на системата при отказ на линия, линиите в помещенията трябва да бъдат 2 – А и В. Сечението на кабела се определя според броя на високоговорителите и общата мощност в помещението. Например, за озвучаването на магазин с площ 500 m2 и височина на окачения таван 5 m, се използва следната схема на изчисление:
Един високоговорител покрива 64 m2 при препоръчителна мощност 6 W, следователно: общият брой на високоговорителите е 500:64 = 7.81 » 8 бр.;  линия А – 4 бр. х 6 W = 24 W; линия В – 4 бр. х 6 W = 24 W; Кабел JY(St)Y 1х2х0.8 допуска дължина l=600 m при мощност 24 W.
Съгласно EN60849, високоговорителните линии трябва да се контролират посредством контролна платка, инсталирана в края на линията и пилот-тон, транслиран по линията от централната апаратура. В зависимост от използваната апаратура, контролната платка е необходимо да се инсталира в съседство с централната апаратура или на разстояние.

Oсновни изисквания на стандарта EN 60849 професионален слайд /език английски/ изготвен от TOA Corporation