Проектиране и узаконяване на пожарогасителни системи

Предпроектно проучване и проектиране 

Познаването и спазването на нормите и стандартите при проектиране на пожарогасителни системи гарантира за надежността и правилната функционалност на Вашата система за пожарогасене. Чрез богатия си опит, познаване на възможностите на различните видове оборудване на системи за пожарогасене нашият проектантски екип има опита да Ви предостави надеждна и оптимизирана пожарогасителна система.

Целта на една пожарогасителна инсталация е да се включи веднага, за да започне да ограничава и гаси максимално бързо възникналия пожар. Това е най-отговорната инсталация в една сграда, затова при проектирането, не бива да се правят никакви компромиси.

Утвърдени международни стандарти за проектиране на пожарогасителни системи

Международните стандарти в областта на противопожарните инсталации са много, като едни от най-утвърдените са NFPA и VdS, а за Европа и съответните EN. Най-сериозни са изискванията в стандартите, използвани в областта на застраховането. Пример за такъв стандарт е немският VdS, който се ползва с много голям авторитет в Европа. Напълно логично е инвеститорът на една сграда да изпълни противопожарната инсталация в съответствие с VdS, когато ще я експлоатира след завършването й, защото това означава, че застрахователните му вноски ще бъдат много по-малки. 

Европейски противопожарни стандарти EN хармонизирани като БДС регламентиращи изискванията за проектиране на пожарогасителни системи:

БДС EN 12845:2006 - "Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане"

БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане"

БДС EN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)"

БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане"

СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане"

СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане"

Основен момент при проектирането на системи за обемно гасене с химически газообразни агенти е прецизното хидравлично изчисляване на двуфазовият поток. ТИМЕКС ГРУП използва лицензиран софтуер "Flow Calculation Computer Program", съдържащ усъвършенствана програма за изчисляване на двуфазовия поток от гасителен агент и азот през тръбната мрежа - от съдовете за съхранение до дюзите за изтичане.

android logo

play logo x2 Android приложение за базово изсчисляване на проектно количество гасителен агент FM-200

play logo x2 Android приложение за базово изсчисляване на проектно количество гасителен агент Novec1230

play logo x2 Android приложение за базово исчисляване на проектно количество гасителен агент CO2