Системи за детекция на газ и пламък

Взривоопасна детекция

Системите за детекция на газ и пламък са част от защита на обекти с висок риск от възникване на пожар или експлозия. 

Детекция на газ

Системите за детекция на газ са предназначени да откриват наличието на взривоопасни, възпламеними или токсични газове, отделени в следствие на специфичен производствен процес или дейност. По този начин с помощта на системите за детекция на газ се предотвратяват експлозии и големи пожари в рискови взривоопасни зони. Типичните приложения са химически предприятия, рафинерии, газови турбини, складове с течни горива, обществени кухни, лаборатории, газови котелни помещения, паркинги, самолетни хангари, предприятия от дървообработващата, хранително-вкусовата и минната промишленост. Системата за детекция на газ може лесно да бъде интегрирана към системата за противопожарна защита на обекта или да бъде изградена самостоятелно.

Детекция на пламък

Освен традиционния метод за детекция на дим и топлина, използван в системите за противопожарна защита, все повече се налага необходимостта от детекция на пламък за защита на зони с много висок пожарен риск, където има наличие на лесно запалими материали - течности, газове или запалим прах. В този случай детекцията на пламък предлага много бърза реакция и голяма зона на покритие в допълнение към традиционните методи на детекция. Детекцията на пламък се реализира със специални пламъчни детектори, които се интегрират към пожароизвестителната система на обекта.

Качество и надеждност на изградените инсталации

За реализиране на инсталациите за детекция на газ и пламък използваме оборудване от водещи световни производители. Оборудването е сертифицирано от международно признати организации и притежава сертификати ATEX и SIL. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от НПИПАБ-ГДПБС-МВР.