Аспирационни системи за детекция на дим

Детекция на дим чрез анализ на въздушни проби

watch Методът осигурява възможно най-ранното предупреждение за потенциален пожар и е приложим дори в силно вентилирана или замърсена среда, където останалите стандартни средства за димно-оптична детекция не са достатъчно надеждни. Типичните приложения на новата технология са складове, сървърни помещения, дейта центрове, помещения с двоен под и окачен таван, отворени пространства, трудно достъпни участъци като кабелни канали и въздуховоди, сгради с високи тавани, обекти с историческо значение, болници, производствени помещения.

Аспирационната пожароизвестителна система се състои от тръбна мрежа с аспирационни устройства, които чрез непрекъснато всмукване през серия от отвори насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор. Много важни за правилната работа на системата са правилното монтиране на тръбната мрежа, както и разстоянието между отворите за въздушната проба. Действието при аспирационните детектори се базира на прецизен анализ на въздуха с помощта на два източника на светлина - във видимия и инфрачервения спектър и технология за разсейване на светлината. Те се отличават с изключително широк обхват на чувствителност, благодарение на което откриват дима и продуктите отделени при горенето дори когато те са в много ниска концентрация. Това позволява локализирането на пожара на много ранен етап и предотвратяване на разрастването му. Системата може да бъде много прецизно калибрирана в сравнение с останалите системи за детекция на дим, което позволява пожарът да бъде открит в специфични места, например двоен под, където със стандартни средства това е невъзможно поради големия въздушен поток в тези участъци.

platkaОсвен значително по-ранното откриване на пожара, предимства пред останалите методи за димно-оптична детекция са също така по-голямата устойчивост на прах и замърсяване, вибрации и повишена влажност на средата. Това означава, че системата може да бъде инсталирана както в чиста, така и в замърсена среда и чувствителността може да бъде настроена така, че вероятност от възникване на грешни алармени сигнали да не съществува. В резултат са налице максимална надеждност при детекция и устойчивост към фалшиви сработвания. Аспирационната пожароизвестителна система може да бъде инсталирана самостоятелно като надеждно средство за превенция от пожар на отделни съоръжения или да бъде интегрирана към цялостната противопожарна система в сградата. Площта, която може да бъде защитена с помощта само на един детектор достига 800 кв.м.

 

Аспирационни детектори в системите за пожароизвестяванеАспирационните детектори имат ред предимства при решаването на специфични задачи. Принципът на действие на различните модели е сходен, посредством тръбна разводка част от атмосферта в охраняемата зона се извлича и обработва. В зависимост от приложението и целите чуствителността може да бъде до 0.005 %.Тези детектори са изключително подходящи за ранна детекция благодарение на високата си чуствителност. Аспирационните детектори използват различни технологии за детекция ; лазерени, оптични и йонизационни. Най-висока чуствителност предлагат решенията с лазерен детектор с чуствителност до 0.005%. С по-ниска чуствителност са продуктите с оптична система за детекция, с чуствителност до 0.05% С най-ниска чуствителност са моделите които изпозлват конвенционални йонизационни или оптични детектори.
Принципът им на работа определя и някои от основните им предимства :
- Прах, пара и влага могат да бъдат успешно филтрирани
- надеждно могат да бъдат охранявани хоризонтални и вертикални пространства със сложна архитектура
- липсва електрическа връзка с охраняемото пространство

Благодарение на тези си предимства аспирационните детектори са много подходящи за :
- комуникационни шкафове
- електроразпределителни табла
- двойни подове и окачени тавани
- складове с висок коефициент на запълване
- операционни зали и чисти помещения
- източници на силни електромагнитни полета – трансформатори, усилвателни помещения на радиопредаватели и радари и др.
- чуствителна към външни електромагнитни полета апаратура, скенери за ЯМР, прецизна измервателна паратура и др.
- зони с повишена запрашеност
- въздуховоди и кабеловоди
 
 
design
 
Специфична е критичността на изчислението и монтажа за правилното им функциониране. Неразклонени системи биха могли да се изчислят и без специализиран софтуер, но при по-сложните конфигурации използването на специализиран софтуер е препоръчително, както и разбира се нужният опит от страна на проектанта.