Обемно гасене с чист агент FM200

Автоматична система за пожарогасене с чист агент FM 200 (HFC 227)

Гасителният агент FM-200 е изключително ефективен с много ниска стойност на параметъра време за изпускане. Той е чист гасителен агент с бързо действие в зони с повишена опасност, подходящ за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуер, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника. Високата точка на кипене на агента съчетано с подходящото проектиране на гасителната инсталация гарантират липсата на опасност от термичен шок на електронното оборудване. FM-200 е електрически непроводим, не корозира металите в електронното оборудване и това го прави безопасен за използване в помещения с активно електрическо оборудване.

Гасителният агент FM-200 се използва за потушаване на пожари клас А и В в началния им стадий в рамките на 10 секунди. Спирането на пожара в критичните няколко секунди преди разрастването му е изключително важно, тъй като не причинява щети на имуществото и хората. Това може да предотврати огромни финансови загуби от повреда на скъпо технологично оборудването.

Ефективността на пожарогасителните инсталации с FM-200 се дължи до голяма степен на механизма на гасене, който преминава през два етапа. Гасителният агент FM-200 принадлежи към веществата използвани в хладилните системи и е ефективен агент за топлопредаване. Първоначално FM-200 отнема топлинната енергия на пожара, докато стане невъзможно поддържането на горенето. Следва химична реакция, при която изпуснатите свободните радикали спират самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

 Минималната проектна концентрация на гасителния агент FM-200, която спира развитието на пожара е 7%, допустимото безопасно ниво на концентрацията за хора е 9% при максимално допустима безопасна концентрация 10,5% и продължителност на въздействие на агента върху хората 1 минута. FM-200 е без цвят, без мирис, не разрушава озоновия слой в атмосферата и не остава следи от замърсявания след гасенето.

 С помощта на този гасителен агент старите пожарогасителни инсталации, излолзващи Halon 1301 могат успешно да бъдат преработени в нови инсталации с FM-200, при това с минимални технически и финансови ресурси. Инсталациите с FM-200 изискват до 90% по-малко пространство сравнено с това необходимо за аналогични инсталации с СО2 или инертни газове.