Обемно гасене с чист агент Argonite

Аргонит

Общи характеристики

ARGONITE® e инертен газ смес от Аргон и Азот 50:50%.

ARGONITE® е истински чист пожарогасителен агент

 • Нулев потенциал за Разрушаване на озоновия слой - Zero Ozone Depletion Potential   (ODP)
 • Нулев потенциал за Глобалното затопляне  (GWP)
 • ARGONITE®, е инертен газ, който не отделя никакви вторични продукти на горене при контакт с огъня.

Обичайни приложения

 • Телекомуникации
 • Сървърни помещения
 • Контролни зали
 • Дата центрове
 • Архиви
 • Трезори

Бутилките /групите/ могът да бъдата разположени отдалечено от защитаваната зона!

Какви пожари могът да се гасят с ARGONITE®?

 • Пожарогасителният агент е подходящ за повечето горими продукти
 • Гаси пожари от клас А (запалими течности) и клас В (твърди вещества)
 • Газът не е електропроводим и е безопасен за гасене на сърожения под напрежение
 • Подходящ за гасене на чисти помещения, ценности, процеси и произвдства

Съгласно ISO14520 минималната проектна концентрация на ARGONITE® е 40.3 об.%

–  изпускането на ARGONITE® е динамичен процес

Основни предимстава на предлаганите от нас пожарогасителни системи с инертни газове:

solenoidНашите системи използват иновативна технология за пожарогасене с инертен газ ниско налягане. Основното предимство на новата технология е, че елиминира създаването на високо налягане в помещението непосредствено след освобождаване на гасителния агент и осигурява равномерен поток на гасителния агент през цялото време на изпускането му. Специално създаденият изпускателен вентил, с който са оборудвани бутилките с инертен газ регулира освобождаването на агента като осигурява постоянен газов поток без свръхналягане и турболенция.

С новата технология гасенето настъпва по-бързо и е осигурена по-добра защита срещу разрастване на пожара, тъй като стойността на параметъра продължителност на защита е по-висока. Технологията позволява да бъде извършен реален функционален тест на инсталацията без изпускане на агента. Освобождава 95% от гасителния агент в рамките на 60 сек., съгласно нормативните изисквания на стандарта. Благодарение на иновативния метод за матрично разположение на бутилките в редове и колони, монтажът на бутилките е опростен като съществува възможност за демонтиране и подмяна при необходимост само на част от бутилките. Маркучите за връзка между бутилките са с по-малък диаметър и са изработени от по-гъвкав материал. Колекторът е с по-малка дължина. Пространството за съхранение и разполагане на инсталацията е по-малко. Също така, инсталацията е с максимална устойчивост срещу случайно задействане или инцидентно изтичане на агента.