Схеми за евакуация и знаци

Зонални схеми за евакуация

Фирмата има дългогодишен опит в првенцията и пожарната обезпеченост на обекти и процеси. Ние предлагаме следните комплексни услуги в областта на пожарната безопасност:

Противопожарно обследване на обекти

Проучване на потенциални рискове за възникване и разпространение на пожари в индустриални и административни сгради, изготвяне на оценки за противопожарната сигурност, разработване на вътрешни правила и планове, съгласно действащите противопожарни норми. Извършва противопожарен оглед на всички съоръжения и активи на територията на даден обект, придружен с анализ и препоръки за подобряване на противопожарната безопасност.

Европейски програми и проекти

Компанията разработва, консултира и участва в реализацията на проекти по текущите програми и инициативи на Европейския съюз по отношение на противопожарната безопасност и сигурност на населението.

Превенция на рисковете

Проучвания на потенциалните рискове и оценка на обектите от административен и индустриален тип. Популяризиране на мерките за противопожарна защита сред служителите и населението чрез симулации и тренинги. “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД организира и провежда специализирани семинари, инструктажи и обучения на служители от фирми.

За извършването на дейността си “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД притежава разрешение N 348/15.03.2013 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за "противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на ПБ в обекти" на територията на Р. България.

Вашен елемент за осигуряване на пожарната безопасност са организационните мерки за безопасна евакуация. Евакуационен план

Ние изготвяме планове и схеми за евакуация съответстващи на следните нормативните изисквания:

БДС ISO 8421-6:2000 - Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация

НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

evac3Знаци за пожарна безопасност - продуктов каталог